Obrasci i očevidnici

Zaštita ozonskog sloja

Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14) propisuje se postupanje s tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s uređajima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadrže, provjera propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visina naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise te način izvješćivanja o tim tvarima.

 

OBRASCI KT1, KT3, KT4, KT5 I PNOS

Obrasci KT1, KT3, KT4, KT5 i PNOS dostavljaju se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu

Ovlašteni serviser vodi očevidnik o prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tih tvari. Podaci iz očevidnika se dostavljaju Agenciji do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu na obrascu KT 1.

Centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova o prikupljenim, obnovljenim, oporabljenim i uništenim kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima vodi očevidnik. Podaci iz očevidnika se dostavljaju Agenciji do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu na obrascu KT 3.

Poduzetnik koji uvozi/unosi, izvozi/iznosi, uništava i/ili proizvodi tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove dostavlja Agenciji podatke za svaku kontroliranu tvar i novu tvar te za fluorirane stakleničke plinove za prethodnu kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine. Podaci se dostavljaju Agenciji na obrascima KT 4 i KT 5.

Operater nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova dužan je u roku 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje Agenciji za zaštitu okoliša. Prijava nepokretnih uređaja i opreme podnosi se na obrascu PNOS.

Ispunjene Očevidnike i/ili obrasce dostavite na sljedeću adresu s napomenom 'za Odjel za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja:
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Radnička cesta 80/7
10 000 Zagreb

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:
Telefon: 01/5581-660
E-mail: KLIMA@azo.hr

Obrasce KT 1, KT 3, KT 4, KT 5 i PNOS možete preuzeti na:
http://kt.haop.hr/


OBRASCI KT2, SK1, SK2 I KTZ1

Budući da je uvoz i stavljanje u promet na domaće tržište uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari zabranjen, proizvodi poput rashladnih i klimatizacijskih uređaja, proizvoda u obliku aerosola (spreja), osim onih koji se primjenjuju u medicini, otapala, sustava i aparata za gašenje požara, te polimernih materijala moraju biti popraćen Izjavom da proizvod ne sadrži kontrolirane tvari na obrascu KT 2.

Obrazac KT2 možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje. 


Za uređaje ili opremu koja sadrži 3 kilograma ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova operater uređaja ili opreme vodi servisnu karticu na obrascu SK 1 (servisna kartica rashladne i klimatizacijske opreme i uređaja i dizalica topline), odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.

Obrazac SK 1 možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.


Za opremu i sustave koji sadrže 3 kilograma ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova operater opreme ili sustava vodi servisnu karticu na obrascu SK 2 (servisna kartica protupožarnog sustava), odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.

Obrazac SK 2 možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.

 

Ovlašteni serviser sastavlja zapisnik za sve rashladne i klimatizacijske uređaje ili opremu koje je zatekao prazne, odnosno bez kontrolirane ili fluoriranog stakleničkog plina na obrascu KTZ 1.

Obrazac KTZ 1 možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje

Zaštita klime

 

Zrakoplovstvo

 

 Verifikacija